Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Aanvaarding

ipsen-academy.com (“Website“) is ontwikkeld en wordt aangeboden door Ipsen NV, Guldensporenpark 87, 9820 Merelbeke, België (“Ipsen“). Uw toegang tot en gebruik van de Website is onderworpen aan de volgende Voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door de website te bezoeken, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, deze voorwaarden.

2. Gebruik van informatie

Deze website bestaat als een opslagplaats van medisch onderwijsmateriaal voor gezondheidswerkers en patiënten in België.

Deze website is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van gezondheidswerkers. Raadpleeg uw huisarts bij vragen over uw gezondheid en welzijn.

U mag de informatie op de website niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor commerciële doeleinden, en u moet ervan uitgaan dat alles wat u ziet of leest op deze website auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en alleen mag worden gebruikt zoals bepaald in deze voorwaarden.

Tenzij anders bepaald in deze paragraaf, garandeert noch verklaart Ipsen dat uw gebruik van op de website weergegeven materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Ipsen. Met uitzondering van de bovengenoemde beperkte toestemming wordt aan u geen licentie of recht op de Informatie of enig auteursrecht van Ipsen of enige andere partij verleend of toegekend.

Deze site kan informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen bevatten of ernaar verwijzen. Aan u wordt geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen verleend of toegekend.

3. Uitsluiting van garantie

Hoewel Ipsen redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig en up-to-date is, kan dergelijke informatie onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Ipsen behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de informatie aan te brengen. Ipsen geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de Website.

ALLE INFORMATIE WORDT VERSTREKT “ZOALS ZE IS”. IPSEN GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE VOLLEDIGHEID OF JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF VOOR HET MOGELIJKE GEBRUIK ERVAN. DAAROM MOET DE INFORMATIE DOOR DE GEBRUIKERS ZORGVULDIG WORDEN GEËVALUEERD VOORDAT ZIJ WORDT GEBRUIKT. U KUNT DEZE INFORMATIE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN IPSEN, ELKE ANDERE ONDERNEMING VAN DE IPSEN-GROEP EN ELKE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DEZE WEBSITE ALLE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN DE WEBSITE.

Ipsen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen die uw apparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Informatie.

4. Informatie die u verstrekt

Behalve voor informatie die valt onder het Privacybeleid, indien van toepassing, is alle communicatie of materiaal dat u naar de Website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden en zal als zodanig worden behandeld.

5. Gevolgen

Indien Ipsen verneemt dat u een van de hierin opgenomen voorwaarden hebt overtreden, kan Ipsen te allen tijde en zonder kennisgeving onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen, waaronder het verhinderen van het gebruik van de website door de gebruiker. Indien Ipsen schade heeft geleden door uw inbreuk, kan Ipsen naar eigen goeddunken schadevergoeding van u eisen.

6. Herzieningen

Ipsen kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien door deze bekendmaking bij te werken en door de gebruiker daarvan op voldoende wijze in kennis te stellen (zoals via e-mail of een pop-upvenster op de website, waarin u wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde versie). De herziene voorwaarden treden in werking binnen 30 kalenderdagen na de actualisering. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dient u dit aan te geven via het mechanisme dat in de desbetreffende e-mail of het pop-upvenster is voorzien en vervolgens de toegang tot en het gebruik van de website te staken. U wordt geadviseerd deze pagina regelmatig te raadplegen om de huidige Voorwaarden waaraan u gebonden bent te bekijken.

Ipsen behoudt zich het recht voor deze site op elk moment te beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens u of enige andere persoon. U wordt vooraf van een dergelijke onderbreking in kennis gesteld.

7. Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website is volledig beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Al het materiaal op deze website mag op geen enkele wijze worden gereproduceerd, weergegeven of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ipsen.

8. Ongewenste voorvallen

Indien beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg een ongewenst voorval of een kwaliteitsklacht aan Ipsen Pharma willen melden, dienen zij gebruik te maken van de daarvoor bestemde velden op de website www.ipsenmedicalinformation.com.

9. Deelbaarheid

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven, behalve voor zover de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid betrekking heeft op een essentiële voorwaarde van deze Voorwaarden.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de website worden beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht.

Geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent.

Laatste bijwerking: mei 2021


This site is registered on wpml.org as a development site.